Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Wild at Home, commerciële naam van Deprez Consulting, gevestigd op de Alkenstraat 23, 3512 Hasselt België

Artikel 1. Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op alle aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd tussen Wild at Home en een Wederpartij, waarop Wild at Home deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
4.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wild at Home, voor de uitvoering waarvan door Wild at Home derden dienen te worden betrokken.
5.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wild at Home en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien Wild at Home niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wild at Home in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Wild at Home zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Zij binden Wild at Home op geen enkele wijze, tenzij in de door een hiertoe bevoegde medewerker verzonden offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
2. Ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die deel uitmaken van de offerte dan wel daarop betrekking hebben, blijven, evenals door Wild at Home in dit verband gemaakte gereedschappen eigendom van Wild at Home en moeten op eerste verzoek aan Wild at Home worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in op dat moment niet meer beschikbaar is, zonder dat Wild at Home tot enige schadevergoeding gehouden is.
4. Wild at Home kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
6. De prijzen zijn af bedrijf van Wild at Home tenzij anders schriftelijk (mail fax of post), overeengekomen.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wild at Home daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wild at Home anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wild at Home niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
9. De aan Wild at Home gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke of mailbevestiging door Wild at Home (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt te zijn aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst

1.Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer een aan Wild at Home gegeven order schriftelijk (mail, fax of post) door Wild at Home wordt aanvaard. Akkoordverklaring van de order is tevens de bevestiging van de order.
2.De door Wild at Home aan de Wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van deze orderbevestiging in te stemmen, tenzij de Wederpartij binnen 8 dagen na dagtekening van deze orderbevestiging schriftelijk aan Wild at Home te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
3.Bij bevestiging van de order vindt binnen 8 dagen na dagtekening van de orderbevestiging een aanbetaling van 50% van het bedrag plaats, tenzij anders is overeengekomen.
4.Wanneer de aanbetaling van 50% gestand is gedaan wordt de order geplaatst.
5.Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door de medewerkers van Wild at Home, of namens Wild at Home gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Wild at Home alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de van de Wild at Home tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder schriftelijk (mail, fax of post) is bevestigd.

Artikel 4. Leveringstermijnen, wijziging overeenkomst en prijsverhoging

1.De door Wild at Home opgegeven levertermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Wild at Home voor de uitvoering van de order nodig heeft in bezit zijn van Wild at Home.
2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Wild at Home derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wild at Home dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is Wild at Home niet aansprakelijk voor de indirecte schade als bedoeld in artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden.
3.Levering en prijzen zijn af bedrijf van Wild at Home, tenzij schriftelijk anders bepaald. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Wild at Home gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
4.Verzoekt een Wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de in lid 3 vermelde wijze te doen plaatsvinden, dan zal Wild at Home de hieraan verbonden kosten aan de Wederpartij in rekening brengen.
5.Wild at Home heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.Wild at Home is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wild at Home de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wild at Home zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Wild at Home gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Wild at Home bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Wild at Home op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wild at Home een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wild at Home gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wild at Home daardoor direct of indirect ontstaan.
11.Indien Wild at Home met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Wild at Home niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Wild at Home alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wild at Home rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.Wild at Home is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Wild at Home ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Wild at Home kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2.Voorts is Wild at Home bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wild at Home kan worden gevergd.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wild at Home op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wild at Home de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Wild at Home tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Wild at Home gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wild at Home, zal Wild at Home in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wild at Home extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Wild at Home anders aangeeft.
7.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wild at Home vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of chadeloosstelling. De vorderingen van Wild at Home BVBA op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8.Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij de annulering plaatsvindt binnen de termijn als vermeld in artikel 3 lid 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Overmacht

1.Wild at Home is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wild at Home geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wild at Home niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Wild at Home of van derden daaronder begrepen. Wild at Home heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wild at Home zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet uitsluitend: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
4.Wild at Home kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.Voor zoveel Wild at Home ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wild at Home gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1.De levering van diensten dient betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Wild at Home aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wild at Home aangegeven. Wild at Home is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.Wild at Home heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.Wild at Home kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wild at Home kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wild at Home verschuldigde:
6.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8.De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Wild at Home en ten genoegen van Wild at Home zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door Wild at Home in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Wild at Home totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Wild at Home gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Door Wild at Home geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wild at Home veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Wild at Home daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Wild at Home ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Wild at Home gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Wild at Home bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.Voor het geval Wild at Home zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Wild at Home en door Wild at Home aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wild at Home zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.De Wederpartij moet wat het in de offerte, of wat daarvan in artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden deel uitmaakt, door Wild at Home BVBA verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Wild at Home geleverde zaken.
2.De door Wild at Home geleverde zaken kunnen dus van de omschrijving in de orderbevestiging afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen en ondergeschikte wijzigingen. Dit levert voor de Wederpartij geen grond op om de overeenkomst te ontbinden dan wel geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
3.Klachten van de Wederpartij, die betrekking hebben op gebreken aan zaken, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Wederpartij bij oplevering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk aan Wild at Home ter kennis worden gesteld. Wederpartij dient een zorgvuldige tijdige controle te verrichten.
4.Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Wederpartij binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering aan Wild at Home schriftelijk ter kennis worden gesteld.
5.De garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Wild at Home kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
6.De in lid 5 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Wild at Home. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
7.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wild at Home, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Wild at Home geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc. dan wel het gevolg is van verwering en/of normale slijtage.
8.De Wederpartij dient Wild at Home in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.Indien de Wederpartij tijdig conform lid 3 en 4 reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
10.Indien van een gebrek later melding als genoemd in lid 3 en 4 wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Wild at Home de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Wild at Home, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Wild at Home te retourneren en de eigendom daarover aan Wild at Home te verschaffen, tenzij Wild at Home anders
aangeeft.
12.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wild at Home daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
13.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.Indien Wild at Home aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.Wild at Home is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wild at Home is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.Wild at Home is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wild at Home aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wild at Home toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.Wild at Home is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.Indien Wild at Home aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wild at Home beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 20.000,–.
7.De aansprakelijkheid van Wild at Home is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval vermeerderd met het eigen risico van Wild at Home ter zake.
8.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wild at Home of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Verjaringstermijn

1.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wild at Home en de door Wild at Home bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12. Risico-overgang

1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 13. Vrijwaring

1.De Wederpartij vrijwaart Wild at Home voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wild at Home toerekenbaar is.
2.Indien Wild at Home uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wild at Home zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wild at Home, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wild at Home en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

1.Wild at Home behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Wild at Home heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wild at Home partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.De rechter in Hasselt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Wild at Home het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Wild at Home.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.